Regulamin obowiązuje od 3.06.2024

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi kompleksową umowę ramową w zakresie Usług wybranych przez Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności Usług wymienionych w Punkcie II. 2. oraz realizowanych za pośrednictwem Serwisów wymienionych w Punkcie II. 3., z zastrzeżeniem postanowień Punktu III.
 3. W razie istnienia załączników i/lub innych szczegółowych dokumentów dotyczących Usług, w tym dokumentów, regulacji, zasad dostarczonych przez podmioty trzecie (jak np. Rejestry Domen, Wydawcy Certyfikatów) i zajścia kolizji między postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia regulacji bardziej szczegółowych odnoszących się do danej usługi lub obszaru (przedmiotu) regulacji; w szczególności pierwszeństwo mają zasady ustalone przez Rejestry Domen lub Wydawców Certyfikatów.

II. Definicje

 1. Operator / Administrator (MSERWIS) - DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001090436, NIP 8971849179, REGON 368943222.
 2. Usługa - jedna z Usług lub ich kombinacja, oferowanych przez Operatora. W szczególności chodzi o takie usługi, opisane w Punktach III i IV, jak:
  • Rejestracja i Utrzymanie Domen (dotyczy: Domeny)
  • Usługi Hostingowe (dotyczy: Hosting)
  • Pośrednictwo w Sprzedaży Certyfikatów SSL (dotyczy: Certyfikaty)
 3. Serwis / Portal (także w liczbie mnogiej) - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora, w szczególności znajdujące się pod następującymi adresami WWW (Portale):
  • Domeny.tv
  • MSERWIS.pl
  • Certyfikaty24.pl
 4. Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu w jakikolwiek sposób (“wchodząca” na strony internetowe Operatora), choćby nie była Klientem i nie wykupiła jakichkolwiek Usług.
 7. Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji.
 8. DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 9. Dyrektywa 2017/541 - Dyrektywa 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW.
 10. Hosting - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na udostępnieniu Klientowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.
 11. Certyfikat SSL - klucz kryptograficzny wydawany dla nazwy domenowej, uwierzytelniający ją oraz zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
 12. Rejestracja Domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
 13. Rejestrator - podmiot dokonujący rejestracji domeny poprzez operatora danego rodzaju domeny wymienionego na stronie www.iana.org lub będący operatorem tego rodzaju domeny.
 14. Rejestr Domen (Rejestr, ang. Registry) - podmiot zarządzający domenami najwyższego stopnia (np. krajowymi - .pl, albo domenami w rodzaju .org, .com). W Polsce funkcję (krajowego) rejestru domen internetowych (DNS) pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Program partnerski NASK jest rozwiązaniem działającym według znanego na świecie modelu określanego jako „registry-registrar”. NASK (Registry) udostępnia swoim partnerom (Registrars - tę funkcję pełni Operator w rozumieniu niniejszego Regulaminu) możliwość samodzielnego rejestrowania nazw domenowych w krajowym rejestrze .pl. Analogiczny model funkcjonuje pomiędzy Operatorem (Registrar) a innymi Rejestrami, w tym Rejestrami domen krajowych innych krajów.
 15. Wydawca Certyfikatów SSL (Wydawca) - renomowane Urzędy Certyfikacji - jak na przykład Comodo, GeoTrust, RapidSSL, Thawte, DigiCert.
 16. ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, instytucja odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.
 17. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, podmiot zarządzający Rejestrem Domen w domenie .pl.
 18. EURid - Rejestr wyznaczony przez Komisję Europejską do zawiadywania rejestracjami domeny .eu.
 19. WHOIS - baza publicznie dostępnych informacji o domenach, którego administratorem jest Rejestrator lub podmiot przez niego upoważniony, właściwy dla danego rozszerzenia domeny. Sposób i rodzaj udostępniania danych reguluje operator danego rodzaju domeny.
 20. Usługa Rejestracji Domeny - Usługa opisana i uregulowana szczegółowo w Punkcie IV A niniejszego Regulaminu.
 21. Usługa Hostingowa - Usługa opisana i uregulowana szczegółowo w Punkcie IV B niniejszego Regulaminu.
 22. Usługa Sprzedaży Certyfikatu - Usługa opisana i uregulowana szczegółowo w Punkcie IV C niniejszego Regulaminu.

III. Usługi - postanowienia ogólne

A. Informacje kontaktowe

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej pod adresem ul. Stacyjna 1/63, 53-613 Wrocław;
 2. poczty elektronicznej pod adresem: info@mserwis.pl;
 3. pod numerem telefonu: 71 718 13 10;
 4. formularzy kontaktowych dostępnych na stronach www;
 5. chatu online.

B. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin odnośnie regulacji poszczególnych Usług (Punkt IV) obowiązuje Klienta w zakresie tych konkretnych Usług, które zamówił i ich kombinacji (Punkt IV: A - D).
 2. W razie kolizji zapisów ogólnych Regulaminu, tj. nie dotyczących konkretnych Usług lub ich kombinacji z zapisami szczegółowymi dotyczącymi danej usługi, pierwszeństwo mają postanowienia dotyczące konkretnej Usługi jako bardziej szczegółowe.
 3. Odpowiednie zastosowanie do szczegółowej regulacji poszczególnych Usług w niniejszym Regulaminie (Punkt IV), mają też postanowienia zawarte w Punkcie I. 3. - w ramach poszczególnych Usług.

C. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą po wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi i otrzymania tego formularza przez Operatora. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu ważności okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Jeżeli Operator nie wykonał jeszcze w pełni usługi Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy Konsument ma obowiązek poinformować Operatora o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zakupione usługi ulegają deaktywacji lub przepadkowi na rzecz Operatora lub Rejestratora. Jednakże w przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów, po wypowiedzeniu umowy Konsument ma prawo do zwrotu kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca umowy pomniejszonej o koszty zapłacone w imieniu klienta na rzecz Rejestratorów lub innych operatorów. Niniejszy ustęp nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku:
  • powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora,
  • podania niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta,
  • wyraźnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • wyraźnego naruszenia przepisów prawa.
 6. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.
 7. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta odpowiada czasowi trwania zawartej umowy.

D. Korzystanie z usług

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu panelu administracyjnym.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikających z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta. Zdanie drugie nie dotyczy Konsumentów.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego ani powszechnie obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego.
 5. Zakazane jest przez Klienta dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz nielegalnych treści, należących w szczególności do kategorii zachowań nawołujących do terroryzmu, ukazujących wykorzystywanie seksualne dzieci, namawiające do rasizmu i ksenofobii oraz naruszające prawa własności intelektualnej. Szczegóły co do zakresu treści niedozwolonych zostały opisane w pkt VIII Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług, w szczególności do przetwarzania i podania danych osobowych abonenta domeny w bazie WHOIS oraz do udzielenia Operatorowi dalszego upoważnienia do zawierania umów rejestracji domeny w imieniu abonenta.
 7. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

IV. Usługi - postanowienia szczególne

A. Rejestracja i Utrzymanie Domen

  Ogólne zasady rejestracji i utrzymania domen

 1. Klient jest wyłącznym dysponentem rejestrowanej domeny. Operator działa na podstawie umocowania klienta do reprezentowania go przed Rejestratorem. Klient jest wpisywany do bazy WHOIS jako właściciel domeny, chyba, że odpowiednie przepisy właściwe dla danego Rejestratora stanowią inaczej. Do bazy danych prowadzonej przez Rejestratora przekazywane są pełne dane osobowe i adresowe Klienta.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie zamówienia na domenę u Operatora nie jest równoznaczne z jej rejestracją. Faktyczna rejestracja domeny nastąpi w możliwie najkrótszym czasie po spełnieniu następujących warunków:
  • otrzymanie przez Operatora wpłaty w pełnej wysokości z tytułu zamówionej usługi,
  • dostępność domeny do rejestracji w momencie realizowania zamówienia przez Operatora,
  • spełnianie przez zamówioną nazwę domeny wymagań Rejestratora danego typu domeny odnośnie dozwolonych nazw,
  • spełnianie przez Klienta dodatkowych wymagań Rejestratora danego typu domeny,
  • pomyślne przejście manualnej weryfikacji przeprowadzanej przez Rejestratora w przypadku domen, których taka procedura dotyczy.
 3. Operator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie usług związane z problemami technicznymi leżącymi po stronie Rejestratora a także podmiotów współpracujących, jakkolwiek dołoży starań aby zminimalizować negatywne skutki dla Klienta wynikające z tego typu zdarzeń. W przypadku Konsumenta odpowiedzialność Operatora jest oparta na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 4. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia Klientowi możliwości samodzielnego zarządzania usługami po zrealizowaniu zamówienia Klienta. Zakres dostępnej funkcjonalności zależy od oferty Operatora oraz od możliwości technicznych. Operator zobowiązuje się do umożliwienia dokonywania nieodpłatnych zmian w parametrach usług w trakcie trwania umowy w zakresie określonym w ofercie, w szczególności do zmiany delegacji domen na dowolne serwery DNS, spełniające wymagania techniczne dla danego rodzaju domeny.
 5. Operator ma prawo do odmowy rejestracji domeny, której nazwa może wskazywać na zamiar wykorzystania jej do celów niezgodnych z prawem. W takim wypadku Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty z tytułu niewykonanej usługi.
 6. Operator oświadcza, iż wynagrodzenie z tytułu rejestracji i utrzymania domeny należne Operatorowi zawiera wszelkie opłaty należne Rejestratorowi z tego tytułu. Operator gwarantuje, iż Rejestrator nie będzie dochodzić od Klienta żadnych dodatkowych opłat w okresie trwania umowy, pod warunkiem terminowego regulowania wymaganych opłat przez Klienta na rzecz Operatora.
 7. Klient ma prawo do przedłużenia okresu ważności domeny w dowolnym czasie przed ostatnim możliwym dniem przedłużenia ważności domeny poprzez dokonanie odpowiedniej opłaty na rzecz Operatora. Ostatni możliwy dzień przedłużenia ważności domeny może być różny od dnia upływu rocznego okresu lub jego wielokrotności liczonego od dnia rejestracji domeny i jest związany z polityką danego rejestru domen. Dokładna data podana jest zawsze w panelu administracyjnym.
 8. W przypadku terminowego opłacenia usługi prolongaty domeny, Operator przedłuża okres ważności domeny o kolejny opłacony okres abonamentowy lub zapewnia ciągłość działania domeny w opłaconym okresie przez regularne przedłużanie ważności domeny w przypadku, gdy maksymalny okres ważności danego rodzaju domeny dozwolony przez Rejestratora w danym momencie jest krótszy, niż długość okresu opłaconego z góry przez Klienta.
 9. W przypadku niepodjęcia przez Klienta wszystkich wymaganych czynności do przedłużenia okresu ważności domeny przed ostatnim możliwym dniem przedłużenia ważności domeny, Operator oraz Rejestrator mają prawo do wyłączenia działania domeny w momencie upływu jej okresu ważności oraz jej dowolnego zadysponowania lub usunięcia.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rejestracji domeny dokonanej w złej wierze oraz zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie działań przez Rejestratora, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora.
 11. Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem ulega rozwiązaniu w momencie przeniesienia obsługi domen do innego usługodawcy (transferu domeny).

 12. Zasady dotyczące poszczególnych rodzajów domen

 13. W sprawach dotyczących domen z polskimi rozszerzeniami obowiązują postanowienia dokumentu "Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK". Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. W sprawach dotyczących domen .eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem www.eurid.eu regulujące m.in. zasady rejestracji domen .eu.
 15. W sprawach dotyczących domen globalnych dodatkowo obowiązują "Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych". Ponadto, Klient oraz Operator oświadczają, że nie będą naruszać zasad ustanowionych przez ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dotyczących spraw związanych z działalnością tej organizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania wytycznych odnośnie sporów związanych z nazwą domeny zawartych w dokumencie "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy". Dokument ten jest dostępny pod adresem: www.icann.org/udrp/.
 16. W przypadku niektórych domen krajowych, zgodnie z polityką danego rejestru rejestracja możliwa jest wyłącznie na rzecz lokalnych podmiotów spełniających dodatkowe wymagania, co wiąże się z dodatkowymi regulacjami:
  • Operator może, na podstawie własnej decyzji, zaoferować Klientowi usługę proxy polegającą na zapewnieniu podmiotu pośredniczącego w rejestracji danej domeny, spełniającego wymagania danego rejestru.
  • Wówczas taki podmiot jest wpisywany jako abonent domeny, zaś Klient otrzymuje pełne prawo do administracji domeną, w tym do zmiany abonenta na inny podmiot, zgodnie z warunkami danego rejestru.
  • Skorzystanie z usługi nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności w przypadku, gdy rejestrowana domena lub zawartość umieszczona w adresach zawierających daną nazwę domeny narusza prawa osób trzecich, prawo lub inne postanowienia danego rejestru.
  • Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez podmiot pośredniczący w związku z wykonywaną umową w przypadku wystąpienia sporu o domenę rozpoczętego przez podmiot trzeci.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że domena rejestrowana w taki sposób może zostać usunięta bez zwrotu poniesionych opłat w przypadku naruszenia praw osób trzecich, prawa lokalnego lub międzynarodowego, postanowień danego rejestru itp. Tego typu nakazy mogą być wydane przez sądy, decyzje rządowe lub Rejestratora danego typu domen.
 17. Regulaminy rejestratorów z poszczególnych krajów stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Klient przed zawarciem umowy winien zapoznać się z regulaminem obowiązującym u danego Rejestratora.

 18. Transfery domen od innych usługodawców do Operatora

 19. Szczegółowe warunki dotyczące transferów domen są opisane w Zasadach rejestracji, regulaminach i wymaganiach dotyczących domen globalnych oraz narodowych.
 20. Jeżeli warunkiem dokonania transferu jest dokonanie opłaty przez Klienta na rzecz Operatora, ma ona charakter kaucji zwrotnej. W przypadku niepowodzenia operacji transferu kaucja jest zwracana w całości na konto bankowe Klienta lub pozostaje do wykorzystania na inne usługi Operatora, zaś w przypadku powodzenia operacji jest zaliczona na poczet opłaty z tytułu utrzymania danej domeny.

 21. Transfery domen od Operatora do innych usługodawców

 22. Operator wyraża intencję umożliwienia Klientowi pełnego zarządzania wykupioną domeną, w tym również do przeniesienia obsługi domeny do innego usługodawcy. Dlatego też Operator, zgodnie z warunkami danego rejestru, wydaje kody authinfo dla domen oraz znosi blokady transferowe po dostarczeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego podania autoryzacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 23. Operator zastrzega prawo do odmowy wyrażenia zgody na transfer domeny do innego usługodawcy w przypadku, gdy Klient zalega z opłatami na rzecz Operatora lub istotnie narusza warunki niniejszego regulaminu.

B. Usługi Hostingowe

 1. Opłata abonamentowa za usługę hostingową jest wyłącznie wynagrodzeniem dla Operatora za jej użytkowanie przez Klienta. Opłata nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakupu sprzętu, dzierżawy łącza itp.), zakupu własnej domeny, projektowania, programowania stron WWW lub konfiguracji systemu informatycznego Klienta.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z 14-dniowego okresu próbnego, w trakcie którego może przetestować usługę, bez wnoszenia opłat. Operator jednakże zastrzega sobie prawo do ograniczenia parametrów kont testowych (powierzchnia, transfer) jak również do usunięcia konta testowego bez uprzedzenia w przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta, w przypadku korzystania z konta testowego z naruszeniem Regulaminu oraz w przypadku aktywowania więcej niż jednego konta testowego przez Klienta.
 3. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingowej do umieszczania treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowych lub w jakikolwiek sposób będących w sprzeczności z prawem.
 4. Operator nie zezwala na wykorzystywanie usługi hostingowej do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mail o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów oraz fałszowania tych danych. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy informatyczne przed przesyłaniem za ich pomocą tego typu przesyłek. Operator ma prawo do filtrowania przesyłek e-mail przychodzących lub wychodzących w sytuacji gdy oprogramowanie antyspamowe lub antywirusowe uzna daną przesyłkę za niepożądaną.
 5. W przypadku planowania wysyłki poczty o ilości większej niż 1000 odbiorców w ciągu doby, Klient przed dokonaniem wysyłki winien uzyskać od Operatora autoryzację wysyłki, podając uprzednio treści wiadomości oraz potwierdzenia wyrażenia zgody przez adresatów na otrzymywanie przesyłek e-mail od Klienta. W przypadku kont testowych (nieopłaconych) limit wynosi 100 odbiorców w ciągu doby i nie może zostać zwiększony.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania usługi przez klienta,
  • działania oprogramowania umieszczonego na serwerze przez Klienta,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta przez Klienta,
  • działania czynników i osób trzecich (awarie łącz, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec, przy czym postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji, rozbudowy serwerów bądź aktualizacji oprogramowania po uprzednim powiadomieniu Klienta,
  • czasowego odłączenia dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo do żądania od Operatora rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi hostingowej o jeden miesiąc kalendarzowy za każde pełne 12 godzin przerwy,
  • zablokowania lub usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • zablokowania lub usunięcia konta, gdy Klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji e-mail (SPAM-u),
  • zablokowania lub usunięcia konta w przypadku destabilizacji pracy serwera przez Klienta, lub gdy Klient w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść Operatora lub innych użytkowników Internetu, w szczególności w przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania, tzw. malware,
  • zablokowania konta bez uprzedzenia w przypadku przekroczenia limitów wynikających z używanego pakietu,
  • zablokowania i usunięcia konta w przypadku nieuregulowania przez Klienta wymaganych opłat abonamentowych w terminie.
  W przypadku Konsumenta postanowienia powyższe stosuje się o ile nie jest to sprzeczne z prawem.
 8. Klient ma prawo do zmiany posiadanego pakietu hostingowego w trakcie trwania umowy. Zmiana pakietu na pakiet o niższej opłacie abonamentowej nie pociąga za sobą zwrotu niewykorzystanej części wpłaconego abonamentu. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej opłacie abonamentowej jest możliwa po uiszczeniu dopłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych do końca okresu abonamentowego miesięcy zaokrąglonej w górę oraz różnicy cen pomiędzy pakietem aktualnie posiadanym a docelowym.
 9. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto WWW osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Operatorowi dyspozycję cesji praw na nowego właściciela konta WWW. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniać lub odsprzedawać osobom/firmom trzecim części zakupionej usługi hostingowej, o ile indywidualne ustalenia między Klientem a Operatorem nie przewidują takiej możliwości (tzw. konta resellerskie).

C. Certyfikaty SSL

 1. Operator pośredniczy przy zakupie certyfikatów SSL, wystawianych przez uznanych wydawców. Klient składając zamówienie na certyfikat SSL oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do jego instalacji oraz użytkowania.
 2. W przypadku certyfikatów z manualną procedurą uwierzytelnienia, Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do wystawcy certyfikatu. Ewentualne koszty sporządzenia dokumentów i wykonania tłumaczeń w każdym przypadku leżą po stronie Klienta, zaś Operator nie odpowiada za ewentualną odmowę wydania certyfikatu w przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów.
 3. Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed wydaniem certyfikatu SSL. Z tytułu każdego anulowania Operator może pobierać opłatę manipulacyjną, której wysokość publikowana jest w Serwisie. Warunkiem dotrzymania terminu zgłoszenia anulowania jest przetworzenie zlecenia anulowania certyfikatu przez jego Wystawcę.
 4. Klient ma prawo do zmiany typu certyfikatu przed jego wydaniem oraz w terminie do 30 dni od dnia jego wydania. Z tytułu każdej takiej zmiany Operator może pobierać opłatę manipulacyjną, której wysokość publikowana jest w Serwisie. W przypadku wyboru certyfikatu, którego aktualna cena jest wyższa od kwoty uiszczonej pierwotnie przez Klienta, pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości różnicy tych kwot. W przypadku wyboru certyfikatu, którego aktualna cena jest niższa od kwoty uiszczonej pierwotnie przez Klienta, dokonywany jest zwrot różnicy po potrąceniu opłaty manipulacyjnej. Warunkiem dotrzymania terminu zgłoszenia chęci zmiany typu certyfikatu jest przetworzenie zlecenia anulowania certyfikatu przez jego Wystawcę.

D. Usługi dodatkowe

 1. 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług dodatkowych (np. e-book, udział w szkoleniu, kod rabatowy) jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji marketingowych (np. wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera) i przekazanie wymaganych danych osobowych.

V. Płatności i rozliczenia

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.
 4. Klient ma prawo do dokonania przedpłaty na poczet usług wykonywanych w przyszłości przez Operatora, w celu umożliwienia ich szybszego wykonania. Dokonana przedpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne usługi świadczone przez Operatora a zlecone przez Klienta. Niewykorzystana w części lub całości przedpłata podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów transakcyjnych poniesionych przez Operatora.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora Klient ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Operatora lub do zwrotu kwoty należnej z tytułu niewykonanego zamówienia lub jego niewykonanej części na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce. Prawo to nie przysługuje Klientowi w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie przez Klienta wymaganych danych do wykonania danego typu usługi.

VI. Odstąpienie od umowy

 • Konsument zleca wykonanie usług przed upływem 14 dniowego terminu do ustawowego odstąpienia od umowy o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • W przypadku odstąpienia od umowy Operator może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta użytkownika. Uprawnienie Operatora nie ma wpływu na uprawnienie konsumenta do złożenia żądania udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Usług dostarczonych przez Operatora.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Operator może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.
 • W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim.
 • Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że umowa o pośredniczenie w rejestracji i utrzymaniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie - usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że w wypadku umowy o rejestrację i utrzymanie domeny i spełnieniu następujących warunków:
  • wyraźna zgoda Konsumenta na wykonanie przez Operatora usługi,
  • informowanie Konsumenta przez Operatora, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 • W przypadku zlecenia przez Konsumenta wykonania usługi w trybie wskazanym w ust. 6 oraz skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy, będzie on obowiązany ponieść koszty świadczenia usługi do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 • VII. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Operatora w celach wykonania Umowy, a także w innych celach określonych w Polityce Prywatności, systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora.
  2. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
  3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Wszystkie prawa, jakie Klient ma w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności.
  4. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, w tym administratorom w Państwach trzecich, w celu wykonania umowy, m.in. do:
   • GeoTrust, Inc., 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043-2202, USA,
   • GeoTrust, Inc., 62 Cornhill, London, EC3V 3NH, United Kingdom,
   • Comodo Group, Inc., 1255 Broad Street, Clifton, NJ 07013, USA,
   • DigiCert, Inc., 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah, USA,
   • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
   • Rejestrów Domen (np. NASK), w tym Rejestrów spoza UE/EOG
   • Innym niż Operator Rejestratorom, w tym Rejestratorom spoza UE/EOG (np. eNom, Inc., 5808 Lake Washington Blvd. NE Ste. 300, Kirkland, WA 98033, USA czy Internet Invest ltd., Gaydara st., 50, 01033 Kiev, Ukraina)
   przy zachowaniu adekwatnego poziomu ochrony, zgodnie z wymogami w tym względzie prawa UE - w tym RODO.
  5. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora. Powyższe w żadnym wypadku nie będzie obejmowało innych, bardziej szczegółowych danych osobowych Klienta. Możliwe jest też wycofanie tej zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody.

  VIII. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

  1. Operator jest zobowiązany do świadczenia usług w sposób niewadliwy.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usług (treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  3. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
  4. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta. W przypadku Konsumenta odpowiedzialność Operatora jest oparta na zasadach wynikających z przepisów prawa.
  7. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
  8. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator, który transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:
   • nie modyfikuje danych,
   • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
   • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
  9. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  10. Jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  11. Operator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
  12. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) a określone w ust. 5-6 ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą usług świadczonych na rzecz Konsumentów.
  13. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Reklamację należy złożyć w siedzibie Operatora przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

  IX. Ograniczenia dotyczące treści – nielegalne treści oraz treści niezgodne z Regulaminem, zgłaszanie nielegalnych treści, punkt kontaktowy

  1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  3. Treści nie mogą zachęcać, pochwalać lub prezentować (w tym poprzez odsyłanie do innych stron internetowych) popełnianie przestępstw wskazanych w Dyrektywie 2017/541, tj. m.in.:
   • handel ludźmi (werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, w tym wymiana lub przekazanie kontroli nad tymi osobami, z zastosowaniem groźby lub przemocy bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, w celu wyzysku.)
   • przestępstw związanych z terroryzmem (pełny katalog przestępstw wymieniony w art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2017/541), jeżeli zostają popełnione w celu poważnego zastraszenia ludności, bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania jakiegoś działania czy poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych danego państwa lub danej organizacji międzynarodowej. Przestępstwami o którym mowa w w/w akcie prawnym są m.in.:
   • ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć,
   • ataki na integralność fizyczną osoby;
   • porwania lub branie zakładników;
   • wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub używanie materiałów wybuchowych lub broni, w tym broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej, jak również badania nad taką bronią i rozwój broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej;
   • niezgodna z prawem umyślna ingerencja w systemy informatyczne, powodująca poważne szkody lub popełniona przeciwko systemowi informatycznemu o charakterze infrastruktury krytycznej,
   • niezgodna z prawem ingerencja w dane komputerowe w systemie informatycznym o charakterze infrastruktury krytycznej;
   • grożenie popełnieniem jednego z czynów wymienionych w art. 3 lit. a) – i) Dyrektywy 2017/541.
   • rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie w dowolny sposób, w Internecie lub poza nim, przekazu do publicznej wiadomości z zamiarem podżegania do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) Dyrektywy 2017/541 , jeżeli takie działanie, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez pochwalanie aktów terrorystycznych, popiera popełnianie przestępstw terrorystycznych i tym samym stwarza niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw,
   • nakłanianie innej osoby do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) lub w art. 4. Dyrektywy 2017/541,
   • działania polegające na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy, w dowolny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem ich wykorzystania lub ze świadomością, że mają zostać wykorzystane, w całości lub w części, do popełnienia lub do przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw, o których mowa w art. 3–10 Dyrektywy 2017/541,
   • sporządzanie lub korzystanie z fałszywych dokumentów urzędowych dokonane z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i), w art. 4 lit. b) oraz w art. 9 Dyrektywy 2017/541.
  4. Treści nie mogą zawierać informacji naruszających autorskie prawa osobiste lub majątkowe.
  5. Treści nie mogą zawierać informacji naruszających dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, w tym prawo do wizerunku, wulgarnych, obraźliwych, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, propagowanie nienawiści itp.), treści pornograficznych.
  6. Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  7. Treści nie mogą stanowić informacji handlowych wprowadzających w błąd .
  8. Operator przeciwdziała rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z Rozporządzeniem 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz nielegalnych treści zgodnie z DSA, poprzez:
   1. zgłoszenia nielegalnych treści należy kierować do Operatora wyłącznie przy wykorzystaniu dedykowanego formularza znajdującego się na stronie internetowej Operatora. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie informacje wskazane w formularzu;
   2. informacja o otrzymaniu zgłoszenia oraz o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia zostanie przekazana przez Operatora drogą elektroniczną;
   3. Operator nie dokonuje samodzielnego przeglądu publikowanych treści;
   4. Operator wyznaczył jeden wspólny punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami Państw Członkowskich oraz Komisją i Radą Usług Cyfrowych: https://www.domeny.tv/dsa-punkt-kontaktowy. Punkt kontaktowy obsługuje również nakazy podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz nakazy udzielenia informacji;
   5. skargi dotyczące działań Operatora podjętych wobec treści o charakterze terrorystycznym lub treści o charakterze nielegalnym, należy składać w trybie opisanym w pkt VIII ppkt 13.
  9. Operator zawiesza na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia świadczenie usług na rzecz odbiorców usługi często przekazujących oczywiście nielegalne treści. Ponadto Operator zawiesza na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia rozpatrywanie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania oraz skarg wnoszonych za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg, o których mowa w odpowiednio art. 16 i 20 DSA, przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.
  10. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu Operator ocenia w poszczególnym przypadku oraz w sposób terminowy i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności czy odbiorca usługi, osoba, podmiot lub skarżący dopuszcza się nadużywania, o którym mowa w pkt 9, z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla dostawcy platform internetowych. Okoliczności takie obejmują co najmniej:
   1. liczbę bezwzględną oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
   2. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
   3. ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści i jego konsekwencje;
   4. zamiar odbiorcy usługi, osoby, podmiotu lub skarżącego, jeżeli można go określić.
  11. W zakresie nieuregulowanym bezpośrednie zastosowanie mają bezpośrednio postanowienia zawarte w DSA.

  X. Postanowienia końcowe

  1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
  2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
  3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   • wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Operatora, zmian otoczenia rynkowego Operatora wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa;
   • wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Operatora lub Konsumenta w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów;
   • zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Operatora.
   Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Operatorem umów. W przypadku umów z Konsumentami, będących w toku, Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Operatora i poinformowania go o zmianach w formie mailowej. W tym okresie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeśli nie akceptuje wprowadzonych zmian.
  4. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
  5. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
  6. Klient ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

  XI. Załączniki i dokumenty uzupełniające