Polityka prywatności portali MSERWIS

Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies Portali MSERWIS opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych (w tym Danych Osobowych), gdy Użytkownik, a w szczególności Klient korzysta z Usług Portali - Domeny.tv; MSERWIS.pl; Certyfikaty24.pl. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portali, w jakikolwiek sposób, w tym dokonywania zakupów Usług. Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Portali które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na prywatność jego Użytkowników.

Niniejszy dokument (Polityka) stanowi załącznik do Regulaminu Portali MSERWIS (Regulamin). Jeżeli w niniejszej Polityce użyto jakiegoś pojęcia zdefiniowanego w Regulaminie, to ma ono znaczenie nadane w Regulaminie, chyba, że z niniejszego dokumentu wynika co innego. W pozostałym zakresie obowiązują definicje przyjęte w niniejszej Polityce.

Administratorem danych osobowych użytkowników Portali jest "MSERWIS" (ADO): DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001090436, NIP 8971849179, REGON 368943222. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@mserwis.pl, a także poprzez formularz kontaktowy.

I. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁA ICH POZYSKANIA

Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

 • imię, nazwisko;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • e-mail;
 • IP rejestracji;
 • IP potwierdzenia rejestracji;
 • IP logowania;
 • IP wejścia na poszczególne strony / podstrony Portali;
 • dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika na stronie;
 • informacje o lokalizacji;
 • informacje o powrotach na stronę – nawet niezalogowanego Użytkownika;
 • informacje o preferencjach zakupowych, m. in. na podstawie przeglądanych produktów, dotychczasowych zakupów, jak również rzeczy choćby czasowo dodanych do koszyka – nawet, jeżeli nie dokonano ostatecznie zakupu;
 • dane o subskrypcji newslettera.

Gdy rejestrujesz się do któregoś z prowadzonych przez MSERWIS Portali i zakładasz Konto z użyciem Portali, a następnie korzystasz z Portali, MSERWIS pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

Natomiast w przypadku, gdy rejestrujesz się do Portalu www.domeny.tv i zakładasz Konto za pomocą opcji Facebook Login to MSERWIS pozyskuje Twoje dane za pośrednictwem portalu Facebook. Jest to usługa oferowana przez Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a dla użytkowników mieszkających w UE – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej, nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się Użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil Użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszym Portalem. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje o Tobie z portalu Facebook, w tym Twój adres e-mail. Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji Usługobiorcy. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych dotyczących ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA ORAZ PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

L.p. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. PLIKI COOKIES - MSERWIS przetwarza Twoje dane, gdy zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies własnych MSERWIS oraz instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, a także możliwości cofnięcia zgody znajdziesz w Polityce Cookies. ZGODA
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub (w przypadku plików cookie) do upływu okresów przechowywania poszczególnych plików cookies wskazanych w Polityce Cookies, jeżeli nastąpi on przed wycofaniem zgody.
2. GOOGLE ANALYTICS - Administrator może używać w Portalu Google Analytics lub innych podobnie działających systemów od dostawców zewnętrznych. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników w witrynach klientów Google Analytics (nasze Serwisy - Portal). Do obsługi Funkcji reklamowych Google Analytics (takich jak remarketing) w usługach sieci reklamowej Google, np. w Ads, używane są pliki cookie firmy Google dotyczące reklam. Więcej na temat tej technologii, o dodatkowych cookies, jakich ona używa oraz o sposobach wyłączenia tej technologii możesz dowiedzieć się na stronach poświęconych bezpieczeństwu danych publikowanych przez producenta tej technologii pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
3. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI - Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, poprzez które rozumie on informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług oraz usług podmiotów z nim współpracujących. Wiadomości mogą zawierać informacje dotyczące posiadanych przez klienta usług (np. informacje dotyczące płatności, końca abonamentu, wykorzystania usługi) jak również informacje marketingowe dotyczące innych usług (np. promocje, oferty specjalne, nowe usługi w ofercie). Administrator przesyła wiadomości z częstotliwością średnio raz w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach (np. konieczność powiadomienia o istotnych zmianach dotyczących świadczonych usług) wiadomości mogą być przesyłane częściej.
4. ŚWIADCZENIE USŁUG:
W przypadku korzystania z portalu www.mserwis.pl:
MSERWIS przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z MSERWIS lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy, co w praktyce wiąże się z możliwością:
 1. zawarcia umów o świadczenie usług hostingu;
 2. zawarcia umów o świadczenie usług programistycznych;
 3. zawarcia umów o dostarczanie certyfikatów SSL.

W przypadku korzystania z portalu www.domeny.tv:
MSERWIS przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z MSERWIS lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy, co w praktyce wiąże się z możliwością:
 1. zawarcia umów o świadczenie usług rejestracji domen;
 2. zawarcia umów o świadczenie usług utrzymania domen.
 3. zawarcia umów o świadczenie usług hostingu;
 4. zawarcia umów o dostarczanie certyfikatów SSL.

W przypadku korzystania z portalu www.certyfikaty24.pl:
MSERWIS przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z MSERWIS lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy, co w praktyce wiąże się z możliwością zawarcia umów o dostarczanie certyfikatów SSL.
ZAWARCIE/WYKONANIE UMOWY
Dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy z MSERWIS lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy są przetwarzane do momentu pozostawania z MSERWIS w relacjach handlowych.
5. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ - Przysyłania do MSERWIS zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych MSERWIS.
6. MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA KONTA - Założenie konta na Portalu.
7. OBOWIĄZKI PRAWNE - Twoich dane osobowe będą przetwarzane w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego. OBOWIĄZEK PRAWNY

MSERWIS przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MSERWIS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisu prawa są przetwarzane przez okres określony w przepisach.
8. PROFILOWANIE PREFERENCJI - Dane pozyskane podczas korzystania przez Ciebie z usług, w tym z serwisów internetowych administrowanych przez MSERWIS, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju usług / serwisów internetowych (chodzi m. in. o preferencje Klientów). PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

MSERWIS może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez MSERWIS lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
9. MARKETING - MSERWIS przetwarza także Twoje dane w celu promocji własnych produktów lub Zaufanych Partnerów, a także by lepiej dostosować usługi do Twoich preferencji.
10. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ - W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Ciebie z zawartej z MSERWIS umowy, MSERWIS, w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Ciebie roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary. W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec MSERWIS, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obrony przed takimi roszczeniami.
11. FORMULARZE KONTAKTOWE - Możesz kontaktować się z MSERWIS za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub internetowych formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.mserwis.pl. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.
12. ROZLICZALNOŚĆ - Przechowujemy Twoje dane także w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.
13. OBSŁUGA STRONY WWW - MSERWIS wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Portalu. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze strony internetowej.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług programistycznych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp. Państwa dane są też przekazywane rejestrom domen, rejestratorom domen, a także wystawcom certyfikatów SSL w celu realizacji umów takich jak przykładowo: rejestracja i przedłużanie domen, hosting, certyfikaty SSL, usługi programistyczne. Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym, zaufanym Partnerom Marketingowym/agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo wcześniej poproszeni o jej wyrażenie.

Dane osobowe mogą być też przekazywane podmiotom trzecim, gdy jest to niezbędne: w celu przygotowania oferty, realizacji zleceń oraz świadczenia Usług, w celu osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione, ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze, aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy/wykonania Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) - poza sytuacjami, które wynikają z charakteru konkretnej usługi (chodzi np. o sytuację, gdy w związek ze świadczeniem usługi rejestracji domen rejestr znajduje się w państwie trzecim lub jest prowadzony przez organizację międzynarodową). Administrator oświadcza również̇, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują̨ dane poza EOG, chyba że taka konieczność wynika z charakteru lub specyfiki danej usługi.

W przypadku konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewnia, by takie podmioty trzecie spełniały wobec przetwarzanych danych poziom ochrony adekwatny do tego, jaki wynika z wymogów stawianych dla EOG przez RODO.

W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce cookies.

V. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy.

W przypadku korzystania z portalu www.domeny.tv i z usługi rejestracji domen konieczne może być podanie dodatkowych danych, ponieważ niektóre rejestry wymagają przekazania dodatkowych danych takich jak, np.:

 1. Francja - https://www.domeny.tv/domeny/fr - w przypadku osób fizycznych w celu rejestracji domen.fr należy podać dodatkowo kraj oraz datę urodzenia abonenta;
 2. Rosja - https://www.domeny.tv/domeny/ru - w przypadku osób fizycznych, należy przed rejestracją domeny podać datę urodzenia oraz przesłać skan paszportu, zawierający dane jego posiadacza;
 3. Włochy - https://www.domeny.tv/domeny/it - dla osób fizycznych wymagane podanie numeru dokumentu tożsamości.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na podstawie Artykułu 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia danych. Administrator gwarantuje Ci takie prawo i ułatwia jego realizację m. in. przez odpowiednią opcję w panelu administracyjnym domen, gdzie możesz w sposób zautomatyzowany je zrealizować.

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich poprawienie.

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VII. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Operator korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (opisanych m. in. w wewnętrznej dokumentacji, o której wspomina się m. in. w motywie (78) RODO, w tym, w szczególności, w Polityce Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona u Administratora).

Podjęte przez MSERWIS działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności login i hasło do konta w Portalu i nie udostępniać ich osobom trzecim. MSERWIS nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania.

W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania z Portalu.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2023

Archiwalne wersje Polityki prywatności: