Polityka prywatności wraz z polityką cookies portali MSERWIS

Preambuła

Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies Portali MSERWIS opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych (w tym Danych Osobowych), gdy Użytkownik, a w szczególności Klient korzysta z Usług Portali. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portali, w jakikolwiek sposób, w tym dokonywania zakupów Usług. Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Portali które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na prywatność jego Użytkowników.

Klauzula informacyjna RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zobacz ważne informacje: Informacje związane z RODO.

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument (Polityka) stanowi załącznik do Regulaminu Portali MSERWIS (Regulamin).
 2. Jeżeli w niniejszej Polityce użyto jakiegoś pojęcia zdefiniowanego w Regulaminie, to ma ono znaczenie nadane w Regulaminie, chyba, że z niniejszego dokumentu wynika co innego.
 3. W pozostałym zakresie obowiązują definicje przyjęte w niniejszej Polityce.

II. Definicje

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO);
 2. Dane Osobowe (lub „dane osobowe”) - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Informacje Osobiste - wszelkie informacje, dane, “ślady” jakie może zostawić Użytkownik Portali, choćby nieintencjonalnie, podczas korzystania z Portali, choćby nawet te dane nie stanowiły Danych Osobowych w rozumieniu ustalonej wyżej definicji.
 4. Przetwarzanie („przetwarzanie”) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Profilowanie („profilowanie”) oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 6. Administrator, Administrator Danych Osobowych, AD, ADO („administrator”) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; Administratorem jest Operator;
 7. Podmiot Przetwarzający („podmiot przetwarzający”) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 8. Odbiorca („odbiorca”) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 9. Strona Trzecia („strona trzecia”) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. Zgoda („zgoda”) osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 11. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych („naruszenie ochrony danych osobowych”) oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 12. Organ Nadzorczy („organ nadzorczy”) - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
 13. Państwo Trzecie - państwo nie należące do Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

III. Informacje osobiste

 1. Przeglądanie Portali oraz dokonywanie zakupów. Można oglądać zawartość Portali bez konta Użytkownika / Klienta a nawet w pewnym zakresie dokonywać zakupów – ze znacznymi ograniczeniami, wynikającymi m. in. z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Można też skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Pomocy Użytkownika, nie rejestrując konta.
 2. Konto w Portalach / Rejestracja Użytkownika (Klienta). Większość funkcjonalności Portali, w szczególności w zakresie możliwości zakupu większości Usług, jest dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników (Klientów). Tacy Użytkownicy mają też dostępne dodatkowe opcje związane z zarządzaniem zakupami (dobrami / produktami cyfrowymi).
 3. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):
  • E-mail
  • IP rejestracji
  • IP potwierdzenia rejestracji
  • IP logowania
  • IP wejścia na poszczególne strony / podstrony Portali
  • Dane o elementach „Klikanych” przez Użytkownika na stronie
  • Informacje o lokalizacji
  • Informacje o powrotach na stronę – nawet niezalogowanego Użytkownika
  • Informacje o preferencjach zakupowych, m. in. na podstawie przeglądanych produktów, dotychczasowych zakupów, jak również rzeczy choćby czasowo dodanych do koszyka – nawet, jeżeli nie dokonano ostatecznie zakupu
  • Dane o subskrypcji newslettera
 4. Zapewnienie odpowiednich praw. Powyższe odbywa się z zachowaniem praw Użytkowników, gwarantowanych m. in. przez RODO. W szczegółach można się z nimi zapoznać w odrębnym dokumencie Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO).
 5. Sprawdzanie odczytania informacji. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie. Możliwe są też inne adekwatne / równoważne sposoby sprawdzania zapoznania się z informacją przez Użytkownika lub Klienta.
 6. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania zamówień oraz analizy zainteresowań Użytkownika produktami oferowanymi na Portalu.
 7. Administrator nie używa Informacji Osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich Zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o statusie zamówień Użytkownika, dostępności Usług, itp.). W szczególności chodzi o komunikację w związku z realizacją zamówienia.
 8. Administrator może także realizować cele marketingowe na podstawie innej niż Zgoda - w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Z tymi kwestiami bardziej szczegółowo można się zapoznać m. in. w dokumencie Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO).

IV. Dane osobowe

 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa (w szczególności w zgodzie z Artykułem 6 RODO). Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Operator korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (opisanych m. in. w wewnętrznej dokumentacji, o której wspomina się m. in. w motywie (78) RODO, w tym, w szczególności, w Polityce Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona u Administratora).
 2. Gdy Użytkownik udostępnia dane osobowe, Operator wykorzystuje je zwykle w celu przygotowania oferty (w szczególności co do Usług), realizacji zamówienia (w szczególności co do Usług) oraz w celu utrzymania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą oraz naszymi Klientami. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby osób (użytkowników) zainteresowanych ofertą i naszych Klientów oraz aby móc ulepszać nasze produkty oraz Usługi.
 3. Witryny Operatora nie służą zbieraniu danych osobowych za wyjątkiem przypadków, w których odwiedzający (Użytkownicy) sami wyrażają na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub zapisując się do newslettera), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.
 4. Operator odpowiada na wszelkie uzasadnione prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Każdy zarejestrowany Użytkownik (Klient) serwisu posiada możliwość dostępu oraz aktualizacji swoich danych po uprzednim uwierzytelnieniu się.
 5. Operator nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z następującymi wyjątkami, gdy jest to niezbędne:
  • w celu przygotowania oferty, realizacji zleceń oraz świadczenia Usług,
  • w celu osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione,
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze,
  • aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania danych związanych ze świadczonymi przez nas usługami dostępne są w Regulaminie oraz w dokumencie Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO).
 7. Dokument Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO) stanowi immanentną część niniejszej Polityki a w razie kolizji postanowień niniejszej Polityki i Klauzuli Informacyjnej RODO, pierwszeństwo jako bardziej szczegółowe mają postanowienia dokumentu Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO).

V. Profilowanie

 1. Podczas przeglądania naszych stron internetowych, Operator może automatycznie zbierać dane nieosobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres odsyłającej trony witryny internetowej, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, kolejność oglądanych stron). Operator może wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z podmiotami zewnętrznymi, w celu generowania danych statystycznych niepozwalających na identyfikację danej osoby, aby ulepszać działanie oraz zawartość naszych stron.
 2. Administrator może używać w Portalu Google Analytics lub innych podobnie działających systemów od dostawców zewnętrznych. W szczególności Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników w witrynach klientów Google Analytics (nasze Serwisy - Portal). Do obsługi Funkcji reklamowych Google Analytics (takich jak remarketing) w usługach sieci reklamowej Google, np. w AdWords, używane są pliki cookie firmy Google dotyczące reklam. Więcej na temat tej technologii, o dodatkowych cookies, jakich ona używa oraz o sposobach wyłączenia tej technologii możesz dowiedzieć się na stronach poświęconych bezpieczeństwu danych publikowanych przez producenta tej technologii pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

VI. Łącza do innych witryn internetowych

Witryny Operatora zawierają łącza do innych witryn internetowych. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z odpowiednimi politykami tychże stron internetowych.

VII. Niezapowiedziane wiadomości

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług oraz usług podmiotów z nim współpracujących. Wiadomości mogą zawierać informacje dotyczące posiadanych przez klienta usług (np. informacje dotyczące płatności, końca abonamentu, wykorzystania usługi) jak również informacje marketingowe dotyczące innych usług (np. promocje, oferty specjalne, nowe usługi w ofercie).
 3. Operator przesyła wiadomości z częstotliwością średnio jednego raza w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach (np. konieczność powiadomienia o istotnych zmianach dotyczących świadczonych usług) wiadomości mogą być przesyłane częściej. Każdy odbiorca wiadomości może w dowolnym czasie odwołać uprzednio wyrażoną zgodę na ich otrzymywanie.

VIII. Polityka cookies

 1. Operator w swoich serwisach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisów Operatora do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przykładowo w celu rozpoznania urządzenia użytkownika i wyświetlenia strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zbierania danych w celu tworzenia statystyk, dotyczących odwiedzających oraz sposobu korzystania przez nich z serwisów Operatora, co pozwala nam na ciągłe ich ulepszanie;
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu, co ułatwia korzystanie z niego dzięki braku konieczności powtarzania logowania się przy każdej wykonywanej czynności.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Zmiana ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 6. Operator Serwisu informuje, że włączona obsługa plików cookies jest niezbędna w celu korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na niniejszych stronach internetowych.

IX. Klauzula informacyjna RODO

Należy się zapoznać z Informacje związane z RODO (Klauzula Informacyjna RODO). Stanowi ona immanentną część Polityki Prywatności wraz z Polityką Cookies Portali MSERWIS.