Bazy danych MySQL ułatwiają przechowywanie większych zbiorów informacji w uporządkowany sposób. Są one powszechnie wykorzystywane przez wiele aplikacji. Trzeba najpierw utworzyć bazę danych, a następnie utworzyć użytkowników, którzy będą z niej korzystać. Użytkownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do bazy danych (np. do odczytu i/lub do zapisu).

Poniżej znajduje się widok opcji związanych z bazami danych. cPanel oferuje kreator baz MySQL, który znacznie upraszcza stworzenie poprawnej bazy danych.

Screen - baza

W kolejnym oknie należy podać nazwę bazy danych, którą chcemy utworzyć:

Screen - baza

Stworzona nazwa bazy będzie powiązana z nazwą konta na serwerze, przykładowo jeśli chcemy utworzyć bazę o nazwie baza1 to jej całkowita nazwa będzie nazwa_konta_baza1. Następnie proszę kliknąć następny krok.

Teraz można dodać użytkownika oraz przypisać mu hasło. W zamieszczonym przykładzie utworzono użytkownika o nazwie osoba1 podając również hasło, aby zatwierdzić klikamy na utwórz użytkownika.

Screen - baza

W trzecim kroku należy określić uprawnienia utworzonego użytkownika, czyli w naszym przypadku osoba1.

Screen - baza

Po kliknięciu następny krok użytkownik został poprawnie utworzony i zostały mu przypisane uprawnienia. W następnym oknie mamy możliwość stworzenia nowej bazy danych lub nowego użytkownika w Menedżerze baz MySQL.

Screen - baza

Menedżer baz MySQL

Menedżer ten daje nam możliwość tworzenia zarówno nowej bazy, nowych użytkowników, jak również możliwość przypisywania użytkowników do poszczególnych baz danych oraz usuwanie baz danych i użytkowników. Warto wiedzieć, że jeden użytkownik może być przypisany do kilku baz danych.

Dodać nową bazę danych można przy użyciu następującego formularza:

Screen - baza

Menedżer umożliwia również przegląd aktualnie utworzonych baz danych oraz przypisanych do nich użytkowników, co widoczne jest w oknie poniżej.

Screen - baza

Dodać nowego użytkownika możemy przy użyciu następnego formularza, w którym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło. Na podstawie pola Siła hasła widać czy nasze hasło jest bezpieczne i trudne do odgadnięcia.

Screen - baza

Aby dany użytkownik miał dostęp do wybranej bazy danych, należy go dodać do wybranej bazy i nadać mu uprawnienia. Zarówno użytkownika jak i bazę wybieramy za pomocą rozwijanego menu, następnie należy kliknąć Dodaj.

Screen - baza

Poniżej widać listę utworzonych użytkowników, gdzie mamy możliwość ich usuwania, co spowoduje ich automatyczne usunięcie z baz danych, do których byli przypisani.

Screen - baza

Łączenie z MySQL w aplikacjach

W konfiguracji oprogramowania łączącego się z bazami MySQL na naszym serwerze, jako adres serwera należy użyć localhost. Pozostałe parametry czyli nazwa bazy danych, nazwa użytkownika oraz hasło muszą być zgodne z utworzonymi uprzednio w cPanelu.

phpMyAdmin

Aby skorzystać z wygodnego narzędzia do administracji bazami danych MySQL phpMyAdmin, należy zalogować się do cPanelu, gdzie należy wybrać narzędzie phpMyAdmin.

Problemy z połączeniem z bazą danych

Twoja aplikacja nie może połączyć się z bazą danych? Sprawdź w pierwszej kolejności następujące kwestie:

  • Czy podałeś prawidłową nazwę użytkownika?
  • Czy hasło dla tego użytkownika bazy jest prawidłowe?
  • Czy podałeś prawidłową nazwę bazy danych?
  • Czy użytkownik ma nadane uprawnienia do tej bazy danych?
  • Czy serwer MySQL, z którym łączy się aplikacja, to localhost?