Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zobacz ważne informacje: Informacje związane z RODO.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez nasz serwis. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego regulaminu.

I. Definicje

Operator - dla usług uruchomionych a nie zakończonych przed dniem 1.02.2018 r. Michał Spławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MSERWIS Michał Spławski, z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9251796053, REGON 977997962. Dla usług uruchomionych lub odnowionych od dnia 1.02.2018 r. MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na produkty i usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa hostingowa - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na udostępnieniu Klientowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.

II. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą po wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi i otrzymania tego formularza przez Operatora. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu ważności okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Jeżeli Operator nie wykonał jeszcze w pełni usługi Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy Konsument ma obowiązek poinformować Operatora o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zakupione usługi ulegają deaktywacji lub przepadkowi na rzecz Operatora lub Rejestratora. Jednakże w przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów, po wypowiedzeniu umowy Konsument ma prawo do zwrotu kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca umowy pomniejszonej o koszty zapłacone w imieniu klienta na rzecz Rejestratorów lub innych operatorów. Niniejszy ustęp nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku:
  • powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora,
  • podania niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta,
  • wyraźnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • wyraźnego naruszenia przepisów prawa.
 6. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.
 7. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta odpowiada czasowi trwania zawartej umowy.

III. Korzystanie z usług

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu panelu administracyjnym.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikających z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta. Zdanie drugie nie dotyczy Konsumentów.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: info@domeny.tv, telefonicznie pod numerem 71 71 81 340, a także faksem pod numerem 71 718 13 11.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego.
 6. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług.
 7. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

IV. Usługi hostingowe

 1. Opłata abonamentowa za usługę hostingową jest wyłącznie wynagrodzeniem dla Operatora za jej użytkowanie przez Klienta. Opłata nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakupu sprzętu, dzierżawy łącza itp.), zakupu własnej domeny, projektowania, programowania stron WWW lub konfiguracji systemu informatycznego Klienta.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z 14-dniowego okresu próbnego, w trakcie którego może przetestować usługę, bez wnoszenia opłat. Operator jednakże zastrzega sobie prawo do ograniczenia parametrów kont testowych (powierzchnia, transfer) jak również do usunięcia konta testowego bez uprzedzenia w przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta, w przypadku korzystania z konta testowego z naruszeniem Regulaminu oraz w przypadku aktywowania więcej niż jednego konta testowego przez Klienta.
 3. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingowej do umieszczania treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowych lub w jakikolwiek sposób będących w sprzeczności z prawem.
 4. Operator nie zezwala na wykorzystywanie usługi hostingowej do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mail o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów oraz fałszowania tych danych. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy informatyczne przed przesyłaniem za ich pomocą tego typu przesyłek. Operator ma prawo do filtrowania przesyłek e-mail przychodzących lub wychodzących w sytuacji gdy oprogramowanie antyspamowe lub antywirusowe uzna daną przesyłkę za niepożądaną.
 5. W przypadku planowania wysyłki poczty o ilości większej niż 1000 odbiorców w ciągu doby, Klient przed dokonaniem wysyłki winien uzyskać od Operatora autoryzację wysyłki, podając uprzednio treści wiadomości oraz potwierdzenia wyrażenia zgody przez adresatów na otrzymywanie przesyłek e-mail od Klienta. W przypadku kont testowych (nieopłaconych) limit wynosi 100 odbiorców w ciągu doby i nie może zostać zwiększony.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania usługi przez klienta,
  • działania oprogramowania umieszczonego na serwerze przez Klienta,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta przez Klienta,
  • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec, przy czym postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji, rozbudowy serwerów bądź aktualizacji oprogramowania po uprzednim powiadomieniu Klienta,
  • czasowego odłączenia dostępu do usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Klient ma prawo do żądania od Operatora rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi hostingowej o jeden miesiąc kalendarzowy za każde pełne 12 godzin przerwy,
  • zablokowania lub usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem, gdy Klient wykorzystuje konto do rozsyłania niechcianej korespondencji e-mail (SPAM-u) lub gdy Klient w jakikolwiek inny sposób działa na niekorzyść Operatora lub innych użytkowników Internetu,
  • zablokowania lub usunięcia konta w przypadku destabilizacji pracy serwera przez Klienta,
  • zablokowania konta na serwerze bez uprzedzenia w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu,
  • zablokowania i usunięcia konta w przypadku nieuregulowania wymaganych opłat abonamentowych w terminie.
  W przypadku Konsumenta postanowienia powyższe stosuje się o ile nie jest to sprzeczne z prawem.
 8. Klient ma prawo do zmiany posiadanego pakietu hostingowego w trakcie trwania umowy. Zmiana pakietu na pakiet o niższej opłacie abonamentowej nie pociąga za sobą zwrotu niewykorzystanej części wpłaconego abonamentu. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej opłacie abonamentowej jest możliwa po uiszczeniu dopłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych do końca okresu abonamentowego miesięcy zaokrąglonej w górę oraz różnicy cen pomiędzy pakietem aktualnie posiadanym a docelowym.
 9. Klient może odsprzedać posiadane przez siebie konto WWW osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Operatorowi dyspozycję cesji praw na nowego właściciela konta WWW. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Zabrania się udostępniać lub odsprzedawać osobom/firmom trzecim części zakupionej usługi hostingowej, o ile indywidualne ustalenia między Klientem a Operatorem nie przewidują takiej możliwości (tzw. konta resellerskie).

V. Certyfikaty SSL

 1. Operator pośredniczy przy zakupie certyfikatów SSL, wystawianych przez uznanych wydawców. Klient składając zamówienie na certyfikat SSL oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do jego instalacji oraz użytkowania.
 2. W przypadku certyfikatów z manualną procedurą uwierzytelnienia, Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do wystawcy certyfikatu. Dokumenty winny mieć formę pisemnego tłumaczenia na język angielski. Koszty tłumaczeń w każdym przypadku leżą po stronie Klienta, zaś Operator nie odpowiada za ewentualną odmowę wydania certyfikatu w przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów.

VI. Płatności i rozliczenia

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.
 4. Klient ma prawo do dokonania przedpłaty na poczet usług wykonywanych w przyszłości przez Operatora, w celu umożliwienia ich szybszego wykonania. Dokonana przedpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne usługi świadczone przez Operatora a zlecone przez Klienta. Niewykorzystana w części lub całości przedpłata podlega zwrotowi, a w przypadku Klientów innych niż Konsumenci zwrot dokonany zostanie po odliczeniu kosztów transakcyjnych poniesionych przez Operatora.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora Klient ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Operatora lub do zwrotu kwoty należnej z tytułu niewykonanego zamówienia lub jego niewykonanej części na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce. Prawo to nie przysługuje Klientowi w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie przez Klienta wymaganych danych do wykonania danego typu usługi.
 6. Konsument zleca wykonanie usługi przed upływem 14 dniowego terminu do ustawowego odstąpienia od umowy o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Jeżeli usługa na zlecenie Konsumenta została wykonana w całości przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy to prawo do odstąpienia, o którym mowa w części II, ust. 3, nie przysługuje.
 8. W przypadku zlecenia przez Konsumenta wykonania usługi w trybie wskazanym w ust. 6 oraz skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy, będzie on obowiązany ponieść koszty świadczenia usługi do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Operatora w celach wykonania umowy w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora.
 2. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 4. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, w tym administratorom w Państwach trzecich, w celu wykonania umowy, m.in. do:
  a) GeoTrust, Inc., 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043-2202, USA,
  b) GeoTrust, Inc., 62 Cornhill, London, EC3V 3NH, United Kingdom,
  c) Comodo Group, Inc., 1255 Broad Street, Clifton, NJ 07013, USA,
  d) DigiCert, Inc., 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah, USA,
  e) Symantec, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA,
  f) PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 5. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora. Powyższe w żadnym wypadku nie będzie obejmowało danych osobowych Klienta.

VIII. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator jest zobowiązany do świadczenia usług w sposób niewadliwy.
 2. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta. W przypadku Konsumenta odpowiedzialność Operatora jest oparta na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 5. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 6. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator, który transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:
  1) nie modyfikuje danych,
  2) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 7. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 8. Jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. Operator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 10. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) a określone w ust. 3-4 ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą usług świadczonych na rzecz Konsumentów.
 11. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Reklamację należy złożyć w siedzibie Operatora przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
 2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Operatorem umów. W przypadku umów z Konsumentami, będących w toku, Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Operatora i poinformowania go o zmianach w formie mailowej. W tym okresie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeśli nie akceptuje wprowadzonych zmian.
 4. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 5. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 6. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 7. Klient ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.