Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

I. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – kontrahentem MSERWIS i przekazałeś swoje dane osobowe do MSERWIS za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe MSERWIS dostępne pod adresem www.mserwis.pl; www.domeny.tv; www.certyfikaty24.pl, MSERWIS spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222 (dalej: MSERWIS lub Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@mserwis.pl.
 2. MSERWIS przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec MSERWIS, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi:, dostawcom, bankom, w którym MSERWIS posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz MSERWIS usługi: informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym MSERWIS zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym MSERWIS lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MSERWIS – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zarządzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z MSERWIS nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
  • dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec MSERWIS – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  • w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody
  • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, MSERWIS nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z MSERWIS, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z MSERWIS, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności

II. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, MSERWIS, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
 2. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie MSERWIS lub podmiotu trzeciego.

IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta MSERWIS

I. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta MSERWIS i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio MSERWIS, MSERWIS spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222 (dalej: MSERWIS lub Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@mserwis.pl.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec MSERWIS, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między MSERWIS i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: dostawcom, bankom, w którym MSERWIS posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz MSERWIS usługi: informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym MSERWIS zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym MSERWIS lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej..
 4. Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MSERWIS w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z MSERWIS, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
  • przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec MSERWIS – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  • dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, MSERWIS nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z MSERWIS, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z MSERWIS przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między MSERWIS i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.

II. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta MSERWIS i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, MSERWIS spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, MSERWIS ponadto informuje, że:

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
 2. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie MSERWIS lub podmiotu trzeciego.

IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób, które kontaktują się z MSERWIS np. pocztą elektroniczną w celach niehandlowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222 (dalej: MSERWIS lub Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@mserwis.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla reprezentantów

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222 (dalej: MSERWIS lub Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@mserwis.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
  1. nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
  3. zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami
  czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  1. niezbędny do nawiązania relacji handlowej
  2. pozostawania w relacjach handlowych z MSERWIS, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu
  3. w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 6. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.