Administrator Danych Osobowych (ADO): “MSERWIS” (sprecyzowanie danych podmiotu na końcu dokumentu)

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

W kontekście wejścia w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

Role MSERWIS w kontekście RODO

W rozumieniu RODO MSERWIS może przetwarzać Państwa dane osobowe występując w dwóch rolach, czasami jednocześnie wobec tych samych danych:

 • W roli Administratora Danych Osobowych (Administrator, ADO)
 • W roli Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe (PP)

domeny Jeżeli chodzi o rejestrację domen internetowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez dany “REJESTR” (Registry), w którym rejestrowana jest domena. W celu utrzymania domeny w rejestrze dane jako Administrator Danych Osobowych przetwarza właśnie ten rejestr. MSERWIS jest w tym zakresie jedynie Podmiotem Przetwarzającym na zlecenie danego Administratora. W tym zakresie obowiązki informacyjne spoczywają bezpośrednio na danym Administratorze.

hosting Należy też mieć na uwadze specyfikę usług hostingu. W niej w zakresie danych przetwarzanych przez Klienta MSERWIS, który korzysta z usługi hostingu, administratorem danych przetwarzanych z wykorzystaniem hostingu jest Klient MSERWIS, który taką usługę wykupił. MSERWIS w stosunku do tych danych jest tylko co najwyżej Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu RODO. W kontekście wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy za przechowywane dane należy mieć też na uwadze art. 14 i 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, zwana też w skrócie UŚUDE). Oczywiście nie zmienia to faktu, że MSERWIS dostosował wszystkie swoje usługi do standardów wymaganych przez RODO i w razie potrzeby, jako Podmiot Przetwarzający, zawrze z Państwem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

Równocześnie w zakresie przetwarzania danych samego Klienta, który wykupił usługę hostingu, MSERWIS pełni oczywiście rolę Administratora Danych Osobowych i przetwarza dane hostingobiorcy w celu wykonania umowy.

Cel: realizacja umowy

Równocześnie MSERWIS przetwarza dane w celu realizacji umowy, pobierania opłat za swoje usługi, w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej.

➔Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

➔Przetwarzane dane są następujące:

MSERWIS:

 • imię, nazwisko (nazwa i NIP dla firm)
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • numer telefonu

REJESTRY domen wymagają zazwyczaj minimum tego samego zestawu danych.

numer telefonu jest często opcjonalny, ale wymagamy go ze względów technicznych i żeby móc się skontaktować z klientem np. w celu przypomnienia mu o wygasającej usłudze.

Dodatkowe dane wymagane przez niektóre REJESTRY, np:

 • Francja - https://www.domeny.tv/domeny/fr - W przypadku osób fizycznych w celu rejestracji domen .fr należy podać dodatkowo kraj oraz datę urodzenia abonenta.
 • Rosja - https://www.domeny.tv/domeny/ru - W przypadku osób fizycznych, należy przed rejestracją domeny podać datę urodzenia oraz przesłać skan paszportu, zawierający dane jego posiadacza.
 • Włochy - https://www.domeny.tv/domeny/it - Dla osób fizycznych wymagane podanie numeru dokumentu tożsamości

Cel: uzasadnione interesy

MSERWIS przetwarza także Państwa dane w celu promocji własnych produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.

➔Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

➔Przetwarzane dane są następujące:

MSERWIS:

 • imię, nazwisko (nazwa i NIP dla firm)
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • numer telefonu

REJESTRY domen wymagają zazwyczaj minimum tego samego zestawu danych.

Numer telefonu jest często opcjonalny, ale wymagamy go ze względów technicznych i żeby móc się skontaktować z klientem np. w celu przypomnienia mu o wygasającej usłudze.

Dodatkowe dane wymagane przez niektóre REJESTRY, np:

 • Francja - https://www.domeny.tv/domeny/fr - W przypadku osób fizycznych w celu rejestracji domen .fr należy podać dodatkowo kraj oraz datę urodzenia abonenta.
 • Rosja - https://www.domeny.tv/domeny/ru - W przypadku osób fizycznych, należy przed rejestracją domeny podać datę urodzenia oraz przesłać skan paszportu, zawierający dane jego posiadacza.
 • Włochy - https://www.domeny.tv/domeny/it - Dla osób fizycznych wymagane podanie numeru dokumentu tożsamości

Profilowanie

Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” pozyskanymi podczas korzystania z usług, w tym serwisów internetowych administrowanych przez MSERWIS, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju usług / serwisów internetowych (chodzi m. in. o preferencje Klientów). Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. marketing usług własnych lub zaufanych partnerów w związku z ustalonymi na podstawie profilowania preferencjami).

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przekazywanie innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) - poza sytuacjami, które wynikają z charakteru konkretnej usługi (chodzi np. o sytuację, gdy REJESTR znajduje się w państwie trzecim lub jest prowadzony przez organizację międzynarodową).

Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG, chyba że taka koniecznśść wynika z charakteru lub specyfiki danej usługi.

W przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewnia, by takie podmioty trzecie spełniały wobec przetwarzanych danych poziom ochrony adekwatny do tego, jaki wynika z wymogów stawianych dla EOG przez RODO.

Kategorie odbiorców danych

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp. Państwa dane są też przekazywane REJESTROM w celu realizacji umów - rejestracja i przedłużanie domen.

Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym, zaufanym Partnerom Marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda

Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawo do bycia zapomnianym

Na podstawie Artykułu 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia danych. Administrator gwarantuje Ci takie prawo i ułatwia jego realizację m. in. przez odpowiednią opcję w panelu administracyjnym domen, gdzie możesz w sposób zautomatyzowany je zrealizować.

Państwa prawa

 • Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich poprawienie.
 • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte.
 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw - skontaktuj się z administratorem danych, którego dane znajdują się poniżej:

"MSERWIS" (ADO): MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222:
Adres e-mail:
Formularz kontaktowy: https://www.mserwis.pl/kontakt